Volume 2, Issue 1

  • Analgesic activity of Bauhinia racemosa Linn

    Authors: K.S.Chandrashekar, H.Vignesh, K.S.Prasanna, D.R.Dhananjaya

    PDF